Algemeen

De eindverantwoordelijkheid voor het schoolbeleid binnen Noordkwartier ligt bij het bestuur. De directie voert dit beleid uit. Binnen de vereniging zijn er meerdere scholen. Ouders en personeel hebben medezeggenschap over de gang van zaken op school. Dit is geregeld in de wet "medezeggenschap op scholen". Op verenigingsniveau is er een Gemeenschappelijke MR (GMR). Per school is er een MR.

Doel MR

De MR heeft tot doel middels een vertegenwoordiging van het personeel en de ouders invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en vertegenwoordigt zowel de ouders als de docenten. Individuele aangelegenheden kunnen via de docent en eventueel vervolgens met de directeur van de school worden besproken. Beleidsmatige vragen / verbetermogelijkheden kunnen worden ingediend bij de MR.

Thema's MR

Onderstaand wordt een opsomming gemaakt (willekeurige volgorde) van thema's waar de MR zich onder andere mee bezig houdt.

  • Onderhoud school
  • Veiligheid school
    • Binnen de MR is onder andere over het sociaal veiligheidsplan, het speelplein en beveiligde toegang gesproken.De identiteit van de vereniging.
  • CBS De Borgstee is onderdeel van Vereniging Noordkwartier. Een school voor christelijk basisonderwijs. De prognoses voor het aantal kinderen in onze regio geven een daling weer. Binnen de vereniging zijn derhalve besprekingen gestart rondom de vraag hoe de vereniging hierop kan reageren om het aanbod van scholen zowel kwalitatief als kwantitatief op peil te houden.
  • Samenwerking met Fiepko Coolman
    • De MR stimuleert – waar mogelijk- samenwerking met de Fiepko Coolman. Dit op zowel kostentechnisch als organisatorisch gebied. Ook promoot de MR het "samen spelen".
  • Kwaliteitsbeleid
  • Formatieplanning

Contact en gegevens MR CBS De Borgstee

Heeft u een vraag, (verbeter)voorstel en / of opmerking voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de secretaris. Tevens kunt u gebruik maken van een e-mailadres: mr.borgstee@noordkwartier.nl

Het reglement vindt u hier.

De verslagen van de MR kunt u vinden in de nieuwsbrief. 

Voorzitter
Danny Postma (oudergeleding)

Secretaris
Liset Haze (vanuit het team)

Lid
Monique Veenstra (vanuit het team)
Jan Knook (oudergeleding)